fbpx

Att investera i solceller är ett smart och miljövänligt beslut för att minska energikostnader och bidra till en hållbar framtid. För att säkerställa att ditt solcellssystem fungerar optimalt och håller så länge som möjligt är det viktigt att förstå vikten av regelbunden takbesiktning. I den här artikeln diskuterar vi hur underhåll och takbesiktning kan förlänga solcellssystemets livstid och svarar på några vanliga frågor kring ämnet.

Varför är takbesiktning viktig för solcellssystemets livslängd?

Solcellssystem kräver generellt sett ganska lite underhåll. Det är desto viktigare att hålla koll på systemets prestanda och takets skick, eftersom eventuella problem kan påverka solcellernas prestanda och livslängd. Regelbunden takbesiktning med översyn av alla komponenter för anläggningen kan identifiera och åtgärda potentiella problem innan de förvärras och leder till kostsamma reparationer eller skador på solcellerna. Håll koll på systemets prestanda och kontakta en professionell leverantör för råd om du märker en plötslig avvikelse.

Hur ofta bör service utföras?

Generellt sett rekommenderas det att en gång per år göra en grundlig underhåll och servicebesiktning för att säkerställa att taket och solcellssystemet är i gott skick. Mellan besiktningarna kan du själv övervaka och underhålla ditt solcellssystem genom att hålla koll på systemets prestanda enligt tillverkarens rekommendationer.

Vilka är de vanligaste problemen som kan upptäckas?

Under en servicebesiktning kan följande problem upptäckas:

 • Skador på takmaterial: Sprickor, bucklor och slitage kan leda till vattenläckor som skadar solcellssystemet och dess komponenter.
 • Fukt och mögel: Fuktansamlingar under solpanelerna kan orsaka mögel och röta, vilket kan försvaga takkonstruktionen och leda till skador på solcellerna.
 • Felaktig installation: Om solpanelerna inte har installerats korrekt kan det leda till problem som minskad prestanda, skador på taket och i värsta fall brand i din anläggning.
 • Oregelbunden rengöring: Smuts, löv och annat skräp som samlas på solpanelerna kan minska deras effektivitet och förkorta deras livslängd.

Vem ska utföra servicen av din solcellsanläggning?

Du bör alltid anlita en professionell aktör med både erfarenhet och certifierad personal av solcellssystem, likt Fixer. De har utrustningen som behövs och besitter kunskap och kompetensen för att utföra tjänsten.

Tänk på det här innan du installerar solpaneler

FAQ

 1. Undersökning av takets ålder och historik: Den första delen av besiktningen innebär en bedömning av takets ålder och historik. Detta inkluderar en undersökning av takets tillstånd, eventuella tidigare reparationer eller byten, och hur länge taket har funnits på plats.
 2. Inspektion av takets material och konstruktion: Nästa steg är att inspektera takets material och konstruktion. Detta inkluderar att bedöma takets lutning, eventuella beläggningar eller tätskikt, och hur taket är konstruerat och installerat.
 3. Inspektion av takets skick: En noggrann inspektion av takets skick genomförs, inklusive att söka efter eventuella tecken på skador, läckage eller andra problem som kan påverka takets livslängd.
 4. Bedömning av takets livslängd: Baserat på inspektionen görs en bedömning av takets livslängd och hur väl det kommer att matcha solpanelernas livslängd. Om taket bedöms ha en kortare livslängd än solpanelerna kan det behövas repareras eller bytas ut helt.

En takbesiktning innebär en grundlig inspektion av ett tak för att identifiera eventuella problem eller skador. En professionell takbesiktning kan omfatta följande steg:

 1. Inspektion av takkonstruktionen: Takbesiktningen börjar med att inspektera takkonstruktionen, inklusive takstolar, balkar och vindskivor för att leta efter tecken på skador, deformation eller bristande hållfasthet.
 2. Inspektion av takbeläggningen: Takbeläggningen, inklusive takpannor, plåt eller annat takmaterial inspekteras för att leta efter sprickor, skador, läckage, deformationer eller andra tecken på försämring.
 3. Inspektion av takavvattning: Takavvattningssystemet, inklusive stuprör och takbrunnar, inspekteras för att se till att de fungerar korrekt och inte är igensatta.
 4. Inspektion av takisolering: Takisoleringen kontrolleras för att se till att den är ordentligt installerad och inte har skadats av fukt eller andra faktorer.
 5. Bedömning av skador: Om skador eller problem hittas under takbesiktningen, bedöms deras omfattning och eventuell åtgärd som kan behöva vidtas.