fbpx

Varför tvättvatten från en fasadtvätt måste renas

I vårt arbete på Fixer strävar vi efter att integrera miljöansvar i alla våra processer, särskilt när det kommer till hantering av tvättvatten från fasadtvätt. Vårt engagemang för miljön speglar sig inte bara i våra dagliga rutiner utan är även en direkt respons på de lagkrav och regler som styr miljöfarlig verksamhet. I enlighet med Göteborgs stad och andra kommuners regelverk, tar vi seriöst på vår del i att skydda vår miljö och bidra till en hållbar framtid.

Varför är vattenrening nödvändig?

Låt oss ta det enkla exemplet med att tvätta bilen hemma på uppfarten. Det verkar kanske harmlöst, men det vatten som rinner av innehåller inte bara smuts och rengöringsmedel utan också tungmetaller från bilens ytor och bromsar. Dessa ämnen, särskilt metaller, utgör en risk för våra vattendrag och till sist vårt dricksvatten. Därför är det så viktigt att inte bara tvätta bilen på rätt sätt utan även hantera tvättvattnet ansvarsfullt.

Samma princip gäller när vi tvättar fasader. Det är primärt inte kemikalierna i tvättvattnet som är den onda boven utan all annan smuts som frigörs från fasaden vid en fasadtvätt.

Därför är det viktigt att tvättvattnet inte rinner ut i dagvattenbrunnar, för det är värt att nämna att dessa sällan leder vattnet till ett reningsverk. Därför är det kritiskt att vi själva ser till att vattnet är rent innan det når dessa brunnar.

Softwash by Fixer

Så här går det till

Vårt mobila reningsverk, som vi har konstruerat tillsammans med underentreprenörer, är utrustat för att ta hand om särskilda utmaningar beroende på vilken typ av fasadtvätt vi gör. Exempelvis i garageområden, där mycket olja och trafikfilm från bilar samlas så är det inte bara kemikalier vi måste hantera.

När vi pratar om själva reningsprocessen så pumpas smutsigt vatten in. Därifrån passerar det genom vårt reningsverk som innehåller fem filter. Varje filter är anpassningsbart, vilket gör att vi kan anpassa reningsprocessen efter typ av förorening, dvs vilka metaller eller kemikalier som finns i vattnet. Efter att vattnet har passerat genom de individuella filtren, tar vi prover för att säkerställa att det uppfyller de krav som finns för utsläpp i dagvatten.

Efter att vårt vatten har klarat de nödvändiga testerna och fått godkänt, kan vi säkert släppa ut det i dagvattensystemet, med vetskap om att vi har gjort vad vi kan för att skydda vår miljö och vattenkällor. Att följa dessa regler är inte ett val för oss – det är en nödvändighet. Göteborgs stad, liksom många andra kommuner, har satt strikta gränsvärden för utsläpp av metaller och andra föroreningar.

Framtiden för miljöansvar

Vi på Fixer drar vårt strå till stacken och uppmanar alla verksamheter att själva ta ett ansvar att skydda miljön. Genom att dela med oss av vår erfarenhet och praxis hoppas vi kunna inspirera andra till att göra liknande insatser. Att ta ansvar för vårt vatten och vår miljö är inte bara en fråga för idag utan en nödvändighet för framtiden.

Genom att aktivt hantera och rena vårt tvättvatten, visar vi på Fixer att miljöansvar är en integrerad del av vår verksamhet. Det är genom dessa konkreta åtgärder vi bidrar till en hållbar utveckling och skyddar den miljö vi alla är beroende av.

För ytterligre information om lokala bestämmelser och för att få vägledning kring start och drift av miljöfarlig verksamhet, rekommenderas att besöka Göteborgs stads officiella webbplats. Här kan man hitta detaljerade regler och riktlinjer som är avgörande för att säkerställa en hållbar och ansvarsfull verksamhetspraxis.

Nedan ser du också en film som förklarar hur vårt mobila reningsverk fungerar.